Τα νέα μας

ΕΣΠΑ 2014 -2020

 

 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» Οι Δικαιούχοι κατά την υλοποίηση της Πράξης, θα πρέπει: α. Να παρέχουν στον διαδικτυακό τόπο, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και να επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, (επισυνάπτεται σχετικό υλικό) , β. Να τοποθετούν, πινακίδα δημοσιότητας της πράξης, ή για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση αυτή να τοποθετούν τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Στα πλαίσια της ως άνω υποχρέωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ (www.pepattikis.gr ) μια νέα εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί, αποθηκεύει και εκτυπώνει την πινακίδα του έργου του (Προσωρινή και Μόνιμη – Αναμνηστική), με βάση την Εισαγωγή του κωδικού MIS του Έργου. (σχετικό link:https://pepattikis-pinakida.eu/)

Ανοίξαμε!! Σας περιμένουμε για ατελείωτη διασκέδαση

Ανοίξαμε!

 

Για κρατήσεις καλέστε στο τηλ.: 210 5315803

Pages